രക്ഷാപ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് കൂടുതൽ ബോട്ടുകൾ ആവശ്യമുണ്ട്. ബോട്ടുടമകളും സ്വന്തമായി ബോട്ട് ഉള്ള സന്നദ്ധസംഘടനകളും കൺട്രോൾ റൂം നമ്പറായ 1077 - ലോ, അടുത്തുള്ള പോലീസ് സ്റ്റേഷനിലോ ഉടൻ ബന്...
Priority : High Medium Low
 Aug. 9, 2019, 5:16 p.m. HIGH priority

രക്ഷാപ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് കൂടുതൽ ബോട്ടുകൾ ആവശ്യമുണ്ട്. ബോട്ടുടമകളും സ്വന്തമായി ബോട്ട് ഉള്ള സന്നദ്ധസംഘടനകളും കൺട്രോൾ റൂം നമ്പറായ 1077 - ലോ, അടുത്തുള്ള പോലീസ് സ്റ്റേഷനിലോ ഉടൻ ബന്ധപ്പെടാൻ അഭ്യർത്ഥിക്കുന്നു.
 Aug. 9, 2019, 5:16 p.m.
See All Announcements