എറണാകുളം ജില്ലയിലെ അണക്കെട്ടുകളിൽ ജലനിരപ്പ് മലങ്കര - 38.56 മീറ്റർ ഭൂതത്താൻകെട്ട് - 26.35 മീറ്റർ ഇടമലയാർ - 150.58 മീറ്റർ ഇടുക്കി അണക്കെട്ടിലുള്ളത് ...
Priority : High Medium Low
 Aug. 16, 2019, 10:14 a.m. MEDIUM priority

എറണാകുളം ജില്ലയിലെ അണക്കെട്ടുകളിൽ ജലനിരപ്പ് മലങ്കര - 38.56 മീറ്റർ ഭൂതത്താൻകെട്ട് - 26.35 മീറ്റർ ഇടമലയാർ - 150.58 മീറ്റർ ഇടുക്കി അണക്കെട്ടിലുള്ളത് സംഭരണശേഷിയുടെ 45.34% വെള്ളം
 Aug. 16, 2019, 10:14 a.m. WATER LEVEL IN DAMS OF ENAKULAM(16.8.2019 10am)
See All Announcements