എറണാകുളം ജില്ലയിൽ ദുരിതാശ്വാസ ക്യാമ്പുകൾ പ്രവർത്തിക്കുന്ന സ്കൂളുകൾക്ക് ആഗസ്റ്റ് 16ന് ജില്ലാ കളക്ടർ അവധി പ്രഖ്യാപിച്ചു.
Priority : High Medium Low
 Aug. 15, 2019, 6:07 p.m. LOW priority

എറണാകുളം ജില്ലയിൽ ദുരിതാശ്വാസ ക്യാമ്പുകൾ പ്രവർത്തിക്കുന്ന സ്കൂളുകൾക്ക് ആഗസ്റ്റ് 16ന് ജില്ലാ കളക്ടർ അവധി പ്രഖ്യാപിച്ചു.
 Aug. 15, 2019, 6:07 p.m. HOLIDAY FOR SCHOOLS
See All Announcements