ജില്ലയിൽ ക്യാമ്പുകളുടെ എണ്ണം 139 നിന്നും 54ലേക് കുറഞ്ഞിരിക്കുന്നു . ക്യാമ്പുകളിൽ ഇപ്പോൾ 7693 പേര് നിലവിൽ ഉണ്ട് .
Priority : High Medium Low
 Aug. 13, 2019, 12:39 p.m. MEDIUM priority

ജില്ലയിൽ ക്യാമ്പുകളുടെ എണ്ണം 139 നിന്നും 54ലേക് കുറഞ്ഞിരിക്കുന്നു . ക്യാമ്പുകളിൽ ഇപ്പോൾ 7693 പേര് നിലവിൽ ഉണ്ട് .
 Aug. 13, 2019, 12:39 p.m. camps
See All Announcements