സംസ്ഥാനത്തെ ദുരന്തബാധിത മേഖലകൾ മുഖ്യമന്ത്രി ആഗസ്ത് 13 സന്ദർശിക്കും. വയനാടും മലപ്പുറം ജില്ലയിലെ ഭൂദാനവുമാണ് മുഖ്യമന്ത്രി സന്ദർശിക്കുക.
Priority : High Medium Low
 Aug. 13, 2019, 6:10 a.m. LOW priority

സംസ്ഥാനത്തെ ദുരന്തബാധിത മേഖലകൾ മുഖ്യമന്ത്രി ആഗസ്ത് 13 സന്ദർശിക്കും. വയനാടും മലപ്പുറം ജില്ലയിലെ ഭൂദാനവുമാണ് മുഖ്യമന്ത്രി സന്ദർശിക്കുക.
 Aug. 13, 2019, 6:10 a.m. cmo
See All Announcements