താമരശ്ശേരി ചുരത്തിലൂടെയുള്ള ഹെവി വെഹിക്കിൾ ഗതാഗതം ഇനി ഒരു അറിയിപ്പ് ഉണ്ടാകുന്നതുവരെ നിർത്തിവെച്ചു. ജില്ലാ കളക്ടർ ,കോഴിക്കോട്
Priority : High Medium Low
 Aug. 9, 2019, 3:25 p.m. HIGH priority

താമരശ്ശേരി ചുരത്തിലൂടെയുള്ള ഹെവി വെഹിക്കിൾ ഗതാഗതം ഇനി ഒരു അറിയിപ്പ് ഉണ്ടാകുന്നതുവരെ നിർത്തിവെച്ചു. ജില്ലാ കളക്ടർ ,കോഴിക്കോട്
 Aug. 9, 2019, 3:25 p.m.
See All Announcements