കൊച്ചി രാജ്യാന്തര വിമാനത്താവളം ഞായറാഴ്ച ഉച്ചക്ക് 12മണിക്ക് തുറക്കും.
Priority : High Medium Low
 Aug. 10, 2019, 4:25 p.m. HIGH priority

കൊച്ചി രാജ്യാന്തര വിമാനത്താവളം ഞായറാഴ്ച ഉച്ചക്ക് 12മണിക്ക് തുറക്കും.
 Aug. 10, 2019, 4:25 p.m.
See All Announcements