25 ക്യാൻ ശുദ്ധജലവും 25 ബെഡ്ഷീറ്റും ആലുവ താലൂക്ക് ഓഫീസിലേക്ക് എത്തിച്ചുതരുവാൻ താൽപ്പര്യപ്പെടുന്നു.
Priority : High Medium Low
 Aug. 9, 2019, 7:34 p.m. HIGH priority

25 ക്യാൻ ശുദ്ധജലവും 25 ബെഡ്ഷീറ്റും ആലുവ താലൂക്ക് ഓഫീസിലേക്ക് എത്തിച്ചുതരുവാൻ താൽപ്പര്യപ്പെടുന്നു.
 Aug. 9, 2019, 7:34 p.m.
See All Announcements